برچسب غذای منجمد

پیشرو چین است برچسب غذای منجمد 1080 میلی متر ، برچسب غذای منجمد 80 گرم ، برچسب غذای منجمد 60 گرم در متر مربع بازار محصول